ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Een aspirant-lid die voor het eerst inschrijft is automatisch een intro-lid. Een intro lid heeft het recht 6 weken de sport uit te proberen. Na zes (6) weken gaat het intro-lidmaatschap automatisch over in een regulier lidmaatschap, tenzij het intro-lid zelf het lidmaatschap voor die tijd beëindigt via een email aan  ledenadministratie@diokrugby.nl.

De ledenadministrateur draagt zorg voor de inschrijving in het ledenadministratiesysteem “ARL”. Vanaf dit moment is het aspirant-lid geaccepteerd als lid van de vereniging.

Een nieuw lid dat zich inschrijft vóór 1 januari van enig seizoen is volledige contributie verschuldigd voor dat seizoen. Een nieuw lid dat zich inschrijft vanaf 1 januari van enig seizoen is halve contributie verschuldigd voor dat seizoen. Contributietarieven worden per seizoen vastgesteld tijdens de zomer (juni/juli) ALV en gecommuniceerd op de website. Het aangaan van een lidmaatschap brengt de plicht van het doen van vrijwilligerstaken voor de vereniging met zich mee. Vrijwilligers taken zijn onder andere:

  • Bar en keukendiensten
  • Onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw
  • Jeugdbegeleiding


Ouders van Jeugdleden verplichten zich een bijdrage te leveren aan het jeugdteam waar hun kind in speelt. Denk hierbij aan onder andere vervoer naar uitwedstrijden, bar en keukendienst tijdens trainingsavonden/thuiswedstrijden.

Wijzigingen in het lidmaatschap

WIJZIGINGEN IN HET LIDMAATSCHAP

Alle wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk verzocht te worden bij onze ledenadministratie. Dit kan door een brief te sturen naar de Smaragdlaan 101, 2332 JP Leiden t.a.v. de ledenadministratie of per e-mail aan  ledenadministratie@diokrugby.nl.Bezwaren en wijzigingen incasso’s moeten voor 1 augustus van het nieuwe seizoen schriftelijk doorgeven worden aan  penningmeester@diokrugby.nl.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt als een lid zelf aangeeft zijn lidmaatschap te willen beëindigen of als er sprake is van een royement. Een seizoen loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten vóór 15 juni van het lopende seizoen gedaan zijn. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren dit kan door een brief te sturen naar onze ledenadministratie (Smaragdlaan 101, 2332 JP Leiden t.a.v. de ledenadministratie) of per e-mail aan  ledenadministratie@diokrugby.nl.

Indien niet voor 15 juni is opgezegd wordt voor het gehele nieuwe seizoen de contributie in rekening gebracht. Voortijdig bedanken ontslaat u niet van de verplichting voor het gehele rugbyjaar contributie te betalen. Andere opzeggingen (mondeling aan leiders/trainers) worden niet in behandeling genomen en gelden dus niet als een correcte opzegging. Na binnenkomst van uw verzoek wordt gekeken of u geen financiële (of andere) verplichtingen meer heeft ten opzichte van de club en krijgt u per e-mail een bevestiging van de uitschrijving. De ledenadministratie laat daarmee uw mogelijk verleende machtiging vervallen. Het aangaan van een lidmaatschap brengt de plicht van het betalen van contributie met zich mee. Een lid welke niet aan clubcontributie kan voldoen zal automatisch na een maand geschorst worden en kan zodoende niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden. Als een lid na 2 maanden nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal hij automatisch worden geroyeerd en wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Als een lid na 2 maanden nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal hij automatisch worden geroyeerd en wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Leden dienen zich ervan bewust te zijn dat contributie een brengschuld betreft.

Gedragsregels / vertrouwenscommissie

DIOK is een vereniging waar veel jeugd actief is en die ernaar streeft voor alle leden een veilige sportomgeving aan te bieden. DIOK sluit daarom aan bij het beleid vanuit NOC-NSF om actief preventieve maatregelen ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag in te voeren. Bekijk hier wat dit betekent.